איך מבטלים מסמך בתוכנת מנג'ר?

איך מבטלים מסמך בתוכנת ניהול עסק והנהלת חשבונות מנג'ר?

לנוחיות המשתמש ניתן לבטל כל מסמך על ידי קישור למסמך המייצר את אותה הפעולה הפוך בדיוק. להלן ההסבר

כאשר אנו רוצים לבטל מסמך במנג'ר, עלינו לבצע זיכוי או החזר.

לצד כל מסמך מופיע המסמך המבטל אותו כמודגם:

לנוחיותך טבלה המרכזת את מסמכי המכירה ותכונותיהם:

מסמךמסמכי בסיס אפשרייםפעולהמלאיפקודת היומןביטול
מחייבמזכה
חשבונית מס / תעודת משלוחתעודת משלוח ידניתמכירהVלקוחהכנסותח-ן מס / זיכוי
הזמנהמע"מ
הצעת מחירהנחות עיגול אגורות
חשבונית מס / זיכויח-ן מס / ת.משלוחזיכויVלקוח במינוסהכנסות במינוסח-ן מס / ת.מ
מע"מ במינוס
הנחות עיגול אגורות במינוס
תעודת משלוחהזמנההספקת סחורהVיציאה מהמלאית.מ החזר
הצעת מחיר
ת.מ החזרת.משלוחהחזרת סחורהVכניסה למלאיתעודת משלוח
חשבונית תקופתיתתעודת משלוחחיוב תקופתי של מספר תעודות משלוחלקוחהכנסותחשבונית זיכוי הנה"ח
מע"מ
הנחות עיגול אגורות
חשבונית מס ללא מלאיהצעת מחירמכירהלקוחהכנסותחשבונית זיכוי הנה"ח

 

הזמנה

 

תעודת משלוח

מע"מ
הנחות עיגול אגורות
תעודת ניפוק בין מחסניםתעודה ידניתהעברה בין מחסניתVיציאה ממחסן Xוכניסה למחסןY.ניפוק נגדי
תעודה ללא חיובתעודה ידניתהספקת סחורה ללא חיוב בגינהVיציאה ממלאיכניסה למלאי
תעודת משלוח ממחסן עסקההזמנה / הצעת מחירמחסן ללקוח /עסקה מסוימתVמלאי המיועד ללקוח.כשמספקים לו סחורה מתוך המלאי מוציאים ת.מ ממחסן עסקה.תעודת זיכוי (במחסן נרשום את מחסן העסקה)
חשבון עסקההודעה על חוב  או הצעה לעסקהלקוחהכנסות מעברפקודת יומן הפוכה:

מחייב הכנסות מעבר

מזכה לקוח

על מנת לקשר בין הסמכים יש להיעזר בנושא הקודם: איך מקשרים מסמכים במנג'ר

הסבר זה יכול לענות על אחת מהשאלות הבאות:

  • איך מבטלים חשבונית מס?
  • איך מבטלים קבלה?
  • איך מבטלים תעודת משלוח?
  • איך מבטלים חשבון עסקה?